Általános Információ Karrier Munkavállalás

VCA Vizsga

VCA

A VCA (németül SCC) minősítés biztonság­techni­kai és munkavédelmi előírások ismeretét jelenti. A mi­nő­sí­tett egyén bi­zo­nyít­vá­nya iga­zol­ja, hogy tu­laj­do­no­sa a VCA elő­írá­sok ál­tal meg­kö­ve­telt va­la­mely szin­tet tel­je­sí­tet­te, így az ah­hoz a szint­hez ren­delt mun­ká­kat el­vé­gez­he­ti. A fő gon­do­lat, hogy a VCA bi­zo­nyít­vány meg­szer­zé­se sza­va­tol­ja, hogy az ilyen vég­zett­ség­gel ren­del­ke­ző dol­go­zó mind ma­gá­ra, mind mun­ka­tár­sa­i­ra néz­ve „biz­ton­ságosan” fog­ja vé­gez­ni azo­kat a tevé­keny­sé­ge­ket, ame­lyek­re mi­nő­sí­tést ka­pott.

Miért kérik a cégek?

A VCA-tanúsítvány hasznos eszköz arra, hogy megmutassa, hogy az adott vállalat számos szempontból megfelel a biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek. Ez biztosítja, hogy az ügyfélnek és a kontaktornak ne kelljen mindenféle extra lépést tennie a biztonság, az egészség és a környezet védelme érdekében. Erről már korábban gondoskodtak. Kényelmi okokból az ügyfelek egyszerűen megkövetelik a VCA-igazolás birtoklását, mint feltételt azok számára, akik munkát akarnak végezni nekik.

Kik­nek való?

Min­den mun­ka­vállalónak, aki olyan te­vé­keny­sé­get vé­gez, mely­hez a VCA ta­nú­sít­vány szük­sé­ges. A tré­nin­gen meg­szer­zett szem­lé­let­mód se­gít el­iga­zod­ni a VCA mun­ka­biz­ton­ság sza­bá­lyai kö­zött. Té­má­ja a Be­ne­lux és a nem­zet­kö­zi mun­ka­vé­del­mi sza­bá­lyok, el­já­rá­sok be­mu­ta­tá­sa.

Néhány példa:

 • gépkezelői tevékenységek
 • karbantartási munkálat
 • építkezés
 • elektrotechnikai és folyamatirányítás
 • folyamatvezérlő rendszerek karbantartása
 • elektromos rendszerek karbantartása
 • építészet
 • izolálás (eltávolítás / felhordás)
 • állványozás, ipari állványépítés
 • ipari tisztítás
 • függőleges szállítás, vízszintes szállítás, emelő járművek
 • tűz- és aknavédők, biztonsági őrök
 • ellenőrző munka (röntgen stb.)

A következő link segítségével tudod ellenőrizni hogy van-e érvényes VCA vizsgája a jelentkezőnek, vagy ha esetleg elhagynád, le tudod kérni a saját VCA számod: https://cdr.ssvv.nl/#/zoek-nummer

Hozzászólások

Hozzászólások

Címkék

Családi Nap 2019 Videó