Cikkek

A világ legszebb nyelvén, magyarul

„A világ legszebb nyelvén, magyarul.” Melocco Miklós szob­rászművész szavai

Sir John Bowring kínai angol nagykövet írja 1830-ban kiadott, Poetry of the Magyars verseskötete előszavában: „A ma­gyar nyelv más nyelvektől távol áll és magányos. Pon­tos meg­értésé­hez más nyelvek tanulmányozása rendkívül ke­vés ha­szon­nal jár. Lé­nye­gében saját öntőformájából fejlődött ki, kiala­kulása és felépítése bíz­vást oly korszakra tehető, ami­kor a mai európai nyelvek többsége vagy nem is létezett, vagy nem hatott a ma­gyarlakta térségre. …A magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, melyen az idők viharai karcolást sem ejtettek. …A magyar nyelv eredetisége csodálatos! Aki ezt meg­fejti, az isteni titkot fogja boncolgatni, valójában annak is az első tételét.”

Grover S. Krantz a Geographical Development of European Languages (Az európai nyelvek földrajzi kialaku­lása) c. mun­kájá­ban írta: „…beleértve például, hogy a görög nyelv a je­lenlegi föld­rajzi helyén Kr. e. 6500-zal, míg a kelta Írország­ban Kr.e. 3500-zal kez­dő­dően alakult ki. A magyar nyelv ősi­sége Ma­gyarorszá­gon leg­alább ilyen meglepő: úgy ítélem, hogy átmeneti kőkori nyelv, mely meg­előzte az újkő­kor kez­detét.”

Georg Bernard Shaw: „Bátran kijelenthetem, hogy miután éve­kig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződé­semmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az élet­művem sok­kal értéke­sebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a kü­lö­nös, ősi erőtől duz­zadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi kü­lönbsé­geket, az érzel­mek titkos rezdüléseit.” (!!!)
Kőrösi Csoma Sándor: „…ha majd a magyar tudósok a szanszk­rit irodalom bővebb ismereteire tesznek szert, csodálkozándanak azon, mekkora rokonság van e régi nyelv és a mi anyanyelvünk kö­zött. A magyarság sok régi emléke megta­lál­ható itt, amelyeket az el­ha­gyott helyeken ma már hi­ába kere­sünk.”

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első né­met tu­dományos nyelvtan megalkotója is: „A magyar nyelv logi­kus és tö­kéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet.”

N. Erbersberg bécsi tudós XIX. sz.: „Olyan a magyar nyelv szer­kezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meg­le­gyen benne minden szabályosság, tömör­ség, össz­hang, vi­lágos­ság.”

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: „Ma már, hogy van fo­gal­mam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az em­beri logika csúcsterméke.”(Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pak­son: „…Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a ma­gyar.” (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)

Varga Csaba nyelvkutató: „…rendre összeakadok olyan nyu­gati nyelvészekkel, akik lázas sietséggel tanulnak magya­rul. Ők már tud­ják, hogy a magyar nyelv az alapnyelv.”

Kiss Dénes nyelvkutató: „Az ember emlékezete legfeljebb a nagyapja nagyapjáig tart, a nyelv emlékezete azonban sokkal régebbi. Nemrég láttam egy angol tudományos filmet, amelyik az ember tűzzel való kapcsolatáról szólt. Amikor az ember már tudatosan tüzet rakott, úgy, hogy vett egy száraz fát, kilyukasztotta, megpörgetett benne egy faágat, és létrejött a tűz. Ez még nem csiholás, mert az kovakővel történt. Tehát, hány éves is ez a szavunk, hogy fázom?”

Kosztolányi Dezső költő a magyar nyelvről. „Egy ájult és szo­morú délutánon olvastam valami cseh falragaszt, mely­ben az áll, hogy a magyaroknak már nincs semmijük, csak foko­suk, he­gyesre pödört, villás bajuszuk és paprikájuk. … Aznap este azon­ban a vélet­len jóté­kony és vigasztaló sze­mélye ke­zembe adott egy könyvet. Frank Ágoston Lajosnak, a cseh születésű és cseh anya­nyelvű költő­nek élet­rajzát, aki 1836-ban, a nagyhéten felke­reste a vatikáni könyvtár­ban monsignore Mezzofantit. Az olasz bíboros, a földgolyó legna­gyobb nyelvi lángesze, aki hatvan nyelven írt és be­szélt – ma­gyarul is…, aki a vatikáni könyvtárban bíboros és könyvtár­nok volt… nyilat­kozott a cseh és magyar nyelvről, s az utóbbi­ról való önkéntes nyi­latkozatát, melyet ed­dig sehol sem kö­zöltek magyarul, éppen e cseh születésű és cseh anyanyelvű költő írta le… „Tudja – mondta a cseh költő­nek – mely nyelvet tartom az olasz és gö­rög után, min­den más nyelv előtt, leginkább dallamos­nak, és ver­se­lés szem­pontjából a leginkább fejlődésre képesnek? A magyart. Isme­rem né­hány új köl­tőjüket, néhány versüket, melyek dal­la­mossá­guk­ban meg­lepnek. Ügyeljen, ebben a nemzetben egy­szerre csak fel fog tündö­kölni egy költői lángész, és né­zetemet iga­zolni fogja. A ma­gyarok, úgy lát­szik, még nem is tudják, mi­csoda kincs lakozik nyel­vükben.”
Jólesik ezt emlékeztetőül idézni ma, mikor minden áldott nap pus­katussal verik, és bottal, sóval, kötéllel szelídítik azo­kat, akik magya­rul beszélnek. Tudjátok meg mindannyian, hogy ki­rályi kincset hor­doz­nak magukban.”
És itt, a dák-római altatómesék árnyékában, miért kell szégyellni egy nyelvet, mely régebbi a jelenleg beszélt eu­rópai nyelveknél? A románnál jóval régebbi, hisz a latint közvetve, az is a magyarból származik! És a dákok is magyar nyelvű nép volt. Sarmisegethuza = Szármi sziget usza – szármi, szár = ered, ág, elágazó (Bíró Lajos)

A magyar nyelv gazdagsága, utolérhetetlen kifejező ereje.

 

Variációk a helyváltoztatás fogalmára. Több mint 900 kifejezés. Íme:
andalog, aprít, aprózza lépteit, ácsorog, átbaktat, átballag, átbiceg, átbotlik, átbotorkál, átbukdácsol, átcammog, átcsoszog, átcsörtet, átdöcög, átdülöngél, átér, átfarol, átgyalo­gol, áthátrál, áthurcol, áthurcolkodik, átjár, átjön, átkacsázik, átkísér, átkullog, átkutyagol, átlép, átlibeg, átlohol, átlo­pakodik, átlődörög, átmegy, átmenetel, átoson, átporoszkál, átrohan, átront, átsurran, átsza­lad, áttér, átterel, átvág, átvándorol, átvezet, átvonul, ballag, baktat, bandukol, barangol, battyog, beballag, bebarangol, be­bolyong, bebotorkál, becammog, becaplat, becsatangol, becserkész, becsoszog, becsörtet, beér, beérkezik, befarol, befárad, befut, be­gyalogol, begyorsul, behátrál, behurcol, behurcolkodik, beindul, bejár, bejön, bekísér, bekóbo­rol, bekóvályog, bekullog, belebotlik, belefarol, belefut, belehátrál, belelép, belemegy, belép, belibeg, belohol, belopako­dik, belopózik, belődörög, bemegy, beoson, beperdít, bepördít, beperdül, bepördül, bepörög, berobog, belerohan, be­ront, besántikál, beszalad, betér, beterel, biceg, billeg, bi­tangol, bóklászik, bo­lyong, botladozik, botlik, botorkál, bukdácsol, bukdosik, cammog, caplat, csalinkázik, csámolyog, csámbolyog, csámpál, csámpázik, csángál, császkál, csatangol, csatolál, csatrat, csavarog, cselleng, cserkészik, cset­lik, csetlik-botlik, csipkedi magát, csoszog, csörtet, dülöng, dülöngél, döcög, elballag, elbaktat, elbandukol, elbarangol, elbiceg, elbitangol, elbo­lyong, elbotladozik, elbotlik, elbotorkál, elbukdácsol, elcammog, elcsatangol, elcsavarog, elcselleng, el­csoszog, elcsörtet, eldöcög, eldülöngél, elered, elfarol, elfut, elgyalogol, elhajt, elhajhász, elhajszol, elhajkurász, elhalad, elhátrál, elhordja irháját, elhúz, elhurcol, elhurcolkodik, elinal, elindul, eliramodik, eliszkol, eljár, eljön, eljövöget, elkacsázik, elkerget, elkísér, elkóborol, elko­cog, elkószál, elkullog, elkutyagol, ellép, ellohol, ellófrál, elmasírozik, elmászik, elmászkál, elmegy, elmendegél, elmenekül, elme­ne­tel, elmoccan, elmozdul, elnyargal, eloldalog, eloson, előáll, előcsörtet, előjön, előlép, előmászik, előrefut, előrehalad, előreindul, előremegy, előremenekül, előresétál, előresiet, előresurran, előrevágtat, előreviharzik, elporosz­kál, elpucol, elrajtol, elrobog, elrohan, elsántikál, elsétál, elsiet, el­somfordál, elsuhan, elsurran, elszalad, elszáguld, elszelel, elszédeleg, eltalpal, eltámolyog, eltéblábol, eltekereg, eltér, elterel, eltipeg, elto­tyog, elüget, elüldöz, elűz, elvágtat, elvándorol, elvánszorog, elvihar­zik, elvonul, elvonszol, elvonszolja magát, elzötyög, eregel, érkezik, farol, felballag, felbaktat, felcammog, felcsoszog, feldöcög, felér, fel­fut, felgöcög, felgyalogol, felgyorsul, felhajt, felhajszol, felhátrál, felhurcol, felhurcolkodik, felindul, fel­iramodik, feljár, feljön, felkaptat, felkerget, felkísér, felkutyagol, fellép, fellohol, fellopakodik, fellődörög, felmászik, felmegy, felnyargal, feloson, fel­poroszkál, felrohan, felsántikál, felsétál, felsiet, felsomfordál, fel­sompolyog, felsuhan, felsurran, felszáguld, felszalad, felszökik, fel­szökken, feltántorog, feltámolyog, feltalpal, feltér, felterel, feltipeg, feltódul, feltolat, feltotyog, feltörtet, felüget, felvágtat, felvezet, felviharzik, fel­vonul, felvonszol, felzötyög, flangál, fut, futkározik, futkorászik, fut­kos, galoppozik, göcög, gyalogol, gyorsan megy, gyorsul, hajt, hajtja magát, hajszol, hajhász, hajkurász, halad, hátrál, hátralép, helyre megy, hömpölyög, hurcol, hurcolkodik, húzza a csíkot, iceg, ideballag, idebaktat, idebiceg, idebotorkál, idebukdácsol, idecammog, idecaplat, idecsoszog, ideér, ideérkezik, idefarol, idefut, idehajt, idehátrál, idehurcol, idehurcolkodik, ideindul, idejár, idejárul, idejön, idekerget, idekullog, idelép, idelohol, idelopakodik, idelődörög, idemászik idemegy, idemenekül, idemenetel, idenyargal, ide-oda futkos, ide-oda jár, ide-oda szaladgál, ideoson, iderobog, iderohan, ideront, idesántikál, idesétál, idesiet, idesomfordál, idesompolyog, idesurran, ideszalad, ideszédeleg, ideszökik, idetámolyog, ideszökken, idetántorog, idetér, ideterel, idetipeg, idetolat, idetódul, idetotyog, idetörtet, ideüget, ideűz, idevágtat, idevánszorog, idevezet, ideviharzik, idevonszol, idezötyög, idezúdul, igyekezik, igyekszik, imbolyog, inal, indul, iparkodik, iramodik, iszkol, jár, járat, járkál, jár-kel, járogat, jártat, jön, jön-megy, jövöget, kacsázik, kaptat, kereng, kerget, kering, kiballag, kibaktat, kibandukol, ki-bejár, kibiceg, kibilleg, kibotorkál, kibukdácsol, kicammog, kidöcög, kidülöngél, kicsoszog, kicsörtet, kiér, kiérkezik, kifarol, kifut, kigyalogol, kígyózik, kihajszol, kihajhász, kihajkurász, kihajt kihátrál, kihurcol, kihurcolkodik, kiindul, kiiramodik, kiiszkol, kijár, kijárogat, kijön, kijövöget, kikísér, kikocog, kikotródik, kikullog, kikutyagol, kilábal, kilép, kilendül, kilibeg, kilohol, kilopakodik, kilopózik, kilopódzik, kilődörög, kilötyög, kimászik, kimegy, ki­menekül, kimenetel, kimoccan, kimozdul, kinyargal, kioson, kipo­roszkál, kiperdít, kipördít, kiperdül, kipördül, kirajzik, kirohan, kiront, kisántikál, kísér, kisétál, kisiet, ki­somfordál, kisompolyog, kisuhan, kisurran, kiszáguld, kiszalad, ki­szédeleg, kiszökik, kiszökken, kitalpal, kitántorog, kitántorodik, kitámolyog, ki­téblábol, kiténfereg, kitér, kiterel, kitipeg, kitódul, kitolat, kitotyog, kitörtet, kiüget, kiüldöz, kiűz, kivágtat, kivándorol, kivánszorog, ki­vezet, kiviharzik, kivonul, kivonszol, kizötyög, kizúdul, kóborol, ko­cog, kódorog, kóri­cál, korzózik, koslat, kosornyáz, kosornyázik (táj­szavak, Erdővidék), kószál, kotródik, kóvályog, közle­ke­dik, közelít, közeledik, közeleg, közelg, követ, kujtorog, kullog, kutyagol, lábal, leballag, lebaktat, lebiceg, lebilleg, lebotorkál, lebukdácsol, lecammog, lecsoszog, leér, leérkezik, lefut, legyalogol, lehajt, lehaj­szol, lehátrál, leindul, lejár, lejön, lejt, lekerget, lekísér, leköröz, lekullog, le­lassul, lelép, lelibeg, lelohol, lelopakodik, lelopódzik, lelődörög, le­megy, lendül, lenyargal, leoson, lerohan, letér, leterel, lép, lépdel, lépdegél, lépeget, lépked, lézeng, lezötyög, li­beg, lófrál, lohol, lopa­kodik, lopódzik, lopózik, lót-fut, lődörög, lö­työg, masíroz, masírozik, mászik, mászkál, matat, megbotlik, megérkezik, megfut, meghátrál, megindul, megiramodik, megjár, megjön, megkerget, megközelít, meglép, megmoccan, megmozdul, megperdít, megpördít, megperdül, megpördül, megrohan, megy, mendegél, menekül, me­ne­tel, moccan, mocorog, motoszkál, mozdul, mozog, nekibotorkál, nekiered, nekifarol, nekifut, nekihajt, nekihátrál, nekiindul, nekimegy, nekirohan, nekiront, nekiszalad, nekitántorog, nekiterel, nekitolat, nekiugrik, nekivág, /16
nyargal, nyargalászik, nyomon követ, nyomon jár, nyomoz odaállít, odaballag, odabaktat, odabiceg, odabotorkál, odacammog, odacsoszog, odaér, odaérkezik, odafarol, odafut, odahajt, odahátrál, odahurcol, odahurcolkodik, odaindul, odajár, odajárat, odajárul, odajön, odakerget, odakullog, odalép, odalohol, odalopakodik, odalődörög, odamászik odamegy, odamenekül, odamenetel, odanyargal, odaoson, odarobog, odarohan, odaront, odasántikál, odasétál, odasiet, odasomfordál, odasompolyog, odasurran, odaszalad, odaszédül, odaszökik, odatámolyog, odaszökken, odatántorog, odatér, odaterel, odatipeg, odatolat, odatódul, odatotyog, odatörtet, odaüget, odaűz, odavágtat, odavánszorog, odavezet, odaviharzik, odavonszol, odavonul, odazötyög, odazúdul, ólálkodik, oldalog, oson ődöng, őgyeleg, összebotlik, összefarol, összefut, összefutkos, össze­hátrál, összejár, összejön, összekóborol, összekoslat, összekószál, összemászik, összelép, összenyargal, összerohan, összeszalad, össze­szökik, összetámolyog, összeterel, összetódul, összetolat parádéz, parádézik, partra száll, partra lép, poroszkál, rábotlik, ráfarol, ráfut, rágyalogol, ráhajt, ráhajszol, ráhátrál, rájár, rájárat, rájártat, rajcsúroz, rajcsúrozik, rajtol, rajzik, rákaptat, rákerget, rálép, rámegy, rárohan, ráront, rászalad, rászökik, ráterel, rátér, rátolat, rátódul, rátömörül, rá­vágtat, rávezet, rávonszol, rávonul, robog, rohan, rohangál, rohangászik, sántít, sántikál, sertepertél, settenkedik, sétál, sétifikál, sétafikál, siet, somfordál, sompolyog, spurizik, suhan, surran, sündörög, száguld, száguldoz, száguldozik, szalad, szaladgál, szedi lábát, szé­deleg, szompolyog (csángó), szökik, szökell, szökken, talpal, tántorog, táncol, támolyog, téblábol, tekereg, ténfereg, teng-leng, terel, téreng, térenget, té­rül-fordul, tévelyeg, tipeg, tocsog, tódul, tol, tolat, tologat, topog, toporog, totyog, törtet, tötyög, üget, üldöz, üldözőbe vesz, űz, űzőbe vesz, vágtat, vágtázik, vándorol, vánszorog, vezet, viharzik, visszaballag, visszabaktat, visszacammog, visszacsoszog, visszaér, visszaérkezik, visszafarol, visszafut, visszahátrál, visszahurcol, visszahurcolkodik, visszaindul, visszajár, visszajön, visszakerget, visszakullog, visszalép, visszalohol, visszalopakodik, visszamászik, visszamegy, visszamenekül, visszamenetel, visszanyargal, visszaoson, visszaporoszkál, visszarobog, visszarohan, visszaront, visszasántikál, visszasétál, visszasiet, visszasomfordál, visszasompolyog, visszasuhan, visszasurran, visszaszalad, visszaszédeleg, visszaszökik, visszatámolyog, visszatántorog, visszatér, visszaterel, visszatipeg, visszatolat, visszatódul, visszatotyog, visszatörtet, visszaüget, visszaüldöz, visszaűz, visszavágtat, visszavánszorog, visszavezet, visszaviharzik, visszavonszol, visszavonul, von­szol, von­szolja magát, vonul, zötyög, zötyörög, zúdul, zsinórban halad.

 

A beszéd, szólás, szóban kifejezés fogalmára 1.100 fölött.
acsarkodik, acsarog, adja a bankot, ajánl, ajánlkozik, ajnároz, akadé­koskodik, atyánkodik, ágál, áhít, áhítozik, áld, áldást mond, állít, áltat, ámít, áradozik, áriázik, ármánykodik, áskálódik, átbeszél, átcsábít, átcsacsog, átejt, átértékel, áthív, átismétel, átkér, átkéret, átkia­bál, átkiált, átkot mond, átkot szór, átkoz, átkozódik, átköszön, átküld, átmagyaráz, átokkal sújt, átokkal ver, átolvas, átordít, átordibál, átparancsol, át­súg, átszól, átszövegel, áttárgyal, átüzen, átüvölt, átvezényel, babusgat, balhézik, bátorít, beárul, bebeszél, bebolondít, becsábít, becsap, becsmérel, befúj, begorombít, beharangoz, behív, beígér, bejelent, békétlenkedik, bekér, bekéret, bekiabál, beköszön, belebeszél, belebőg, belecincog, belecsábít, belecsacsog, belekiált, belekiabál, belekotyog, belekottyant, be­leköt, belemagyaráz, belemesél, beleolvas, beleordít, bemagyaráz, bemond, beol­vas, beordít, bepaliz, be­parancsol, be­perel, berzenkedik, besorol, besúg, beszámol, beszél, beszélget, be­szól, betyárkodik, beugrat, bevall, be­vádol, bírál, bizonygat, bizonyít, bizonyságot tesz, bíztat, biztatgat, bo­csánatot kér, bókol, bolondít, bolondoz, boncol, boncolgat, bonckés alá vesz, bömböl, bőg, búcsút mond, búcsút vesz, búcsúzik, búcsúzkodik, búcsúzódik, búg, búslakodik, búsong, búsul, buzdít, büszkélkedik, cáfol, cincog, civakodik, civódik, cukkol, csábít, csacsog, csahol, csataráz, csendet tör, cseng, csépel, csepül, cserfel, cseveg, cseverész, csicsereg, csilingel, csipeg, csipkelődik, csipog, csivitel, csöng, csúfol, csúfolkodik, csúfolódik, dacol, dadog, dalol, danol, danolász, danolászik, dáridózik, dédelget, dévajkodik, dicsekedik, dicsekszik, di­csér, dicsérget, dicséretet zeng, dicsérőn szól, dicsőit, diktál, disku­rál, dohog, dong, dorgál, dorombol, döngicsél, dörge­delmez, dörög, duhajkodik, dúl-fúl, dumál, dumcsizik, dunnyog, duruzsol, dühít, dühöng, dünnyög, elárul, elátkoz, elbagatellizál, elbeszél, elbírál, elbolondít, elbúcsúzik, elcsacsog, elcseveg, elcsépel, elcsicse­reg, eldadog, eldalol, eldicsekszik, eldunnyog, elduruzsol, elégedetlenkedik, elejt (szót), elemez, elem­leget, elénekel, elfecseg, elfúj, elhabog, elhadar, elhárít, elhazudik, elhíresztel, eligazít, elirá­nyít, elítél, elismétel, eljajong, elkárog, el­kendőz, elkérdez, elkiabál, elkotyog, elkottyant, elköp, elköszön, ellenáll, ellenez, ellenjavall, ellene szól, ellene van, ellenségeskedik, ellenszegül, ellentmond, elmagyaráz, elmekeg, elmesél, elmond, elmotyog, előad, előhoz, előhozakodik, előidéz, előterjeszt, elpanaszol, elregél, elrettent, elsorol, elsuttog, elszól, elújsá­gol, elutasít, eltanácsol, eltúloz, elzeng, emleget, emlékeztet, emlékezetbe idéz, említ, enyeleg, eped, epedezik, esd, esdekel, esedezik, eseng, élcelődik, énekel, érdeklődik, értesít, értekezik, érvel, évődik, faggat, faggatózik, faggatódzik, fecseg, fedd, fejteget, fejmosást kap, felad, felajánl, felajánlkozik, felbátorít, felbecsül, felbíztat, felbőg, felbuzdít, felcukkol, felcsattan, felelevenít, felel, felelget, felesel, felemle­get, felemlít, felénekel, felértékel, felfortyan, felfúj, felhánytorgat, felharsan, felhív, felhívja figyelmét, felhorkan, felhoz, felhördül, felgerjeszt, felgyújt, felidéz, feljelent, felkérdez, felkiabál, felkiált, felkínál, felkínálkozik, felkotyog, felköszönt, felkurjant, fellármáz, fellázad, fellázít, fellengőz, fellengőzik, felmond, felnagyít, fel­olvas, fel­ordít, felpanaszol, felsorol, felszól, feltár, felterjeszt, feltüzel, felültet, felüvölt, felüzen, felvág, felvázol, felvezényel, felvilágosít, felvonultat, fene­kedik, fennhangon szól, fennhéjáz, fennhéjázik, fényt derít, figyelmeztet, figyelembe ajánl, fitogtat, fitymál, fohász­kodik, fohászt mond, fondorkodik, for­rong, fortyan, fortyog, fosol, förtelmez, fújja a kígyókövet, fújja a magáét, fújja szövegét, füllent, füstölög, gagyog, gajdol, gáncsoskodik, gorombáskodik, gorombít, gőgicsél, gúnyol, gúnyolódik, gúnyt űz, gügyög, gügyörész, gügyörészik, gyaláz, gyalázkodik, gyón, gyűlölve szól, gyűlöletet szít, habog, háborog, háborúskodik, hadar, hadovál, hajt, hajszol, hajtogat, halandzsál, halandzsázik, handabandázik, hangoskodik, hangot ad, hantál, hantázik, hánytorgat, hápog, harsog, harsan, har­sányan szól, harsánykodik, hasal, hazudik, hazudozik, hazugságot szól, heccel, hec­celődik, hebeg, helytelenít, helytelenkedik, henceg, hergel, hetet-havat összehord, hetvenkedik, heveskedik, hibáztat, hímez-hámoz, hí­resztel, hírt visz, hírt szór, hisztiz, hisztizik, hiteget, hitet tesz, hív, hívat, hívogat, hivalkodik, hi­vatkozik, hízeleg, horkan, hőbörög, hördül, hősködik, hü­lyéskedik, hülyít, hurrog, idebeszél, idegesít, idehív, idehivat, ideígér, idekér, idekéret, idekiált, idemordul, ide-oda kotyog, ideordít, iderikolt, ideszól, igazat beszél, igazat szól, igazat mond, igazít, igazol, igényel, ígér, ígéretet tesz, ígérget, igét hirdet, igéz, imát mond, imádkozik, indítvá­nyoz, indokol, ingerel, int, intelmez, ismer­tet, ismé­tel, ismételtet, instál, instálgat, istenít, istenhozzádot mond, ítél, ítéletet hirdet, ítélkezik, jajdul, jajgat, jajong, jajveszékel, jár a szája, javall, javasol, jelez, je­lent, jelentést tesz, jósol, jóslatot mond, jövendöl, jövendőt mond, kaffant, kaffog, kajabál, kajánkodik, kakaskodik, kántál, karattyol, kardosko­dik, kárhoztat, károg, káromol, káromkodik, kecsegtet, kel­lemetlenkedik, kényeztet, kérdést tesz fel, kérdéssel ostromol, kérdést szegez, kérdez, kér­dezget, kérdezősködik, kérkedik, kérlel, kesereg, késztet, kevélykedik, kez­de­ményez, kiabál, kiált, kiáltoz, kiáltozik, kiátkoz, kibeszél, kiborul, kicsal, kicsinyel, kicsúfol, kidadog, kielemez, kifaggat, kifakad, kifecseg, kifejez, kifejt, kifejezésre juttat, kifogása van, kifogásol, kifogást emel, kiforgat, kigágog, kigúnyol, kihallgat, kihámoz, kiigazít, ki­jelent, kijelöl, kikaffant, kikarattyol, kikárog, kikel, kikérdez, kikiabál, kikoldul, kikotyog, ki­kottyant, kikönyörög, kiköszön, kikunyerál, kilátásba helyez, kimagyaráz, kimond, kínál, kínálgat, kinyilvánít, kinyilatkoztat, kiordít, kiordibál, kiönti lelkét, kipakol, kiparancsol, kipletykál, kipuhatol, kirohan, kisír, kiszab, kiszínez, kiszól, kitálal, kitör, kiudvarol, kiutasít, kiüvölt, kiüzen, kivall, ki­vallat, kivartyog, kivezényel, kizavar, kizsarol, kornyikál, kotyog, kön­törfalaz, könyörög, körül­dong, kö­rülír, köszön, köszönetet mond, kö­szönget, kötekedik, köti magát, köti az ebet a karóhoz, kötözködik, közbeszól, közhírré tesz, köz­zétesz, közöl, közvetít, kritizál, kuka­coskodik, kunyerál, kurjant, kurjongat, kurrog, lármáz, lármázik, lázad, lázadozik, lázít, lázong, lealáz, lebeszél, lebecsmérel, lebecsül, lec­kéztet, ledorongol, ledumál, lehazudik, lehív, lehívat, leértékel, leértesít, lefetyel, lefitymál, lefogad, lefúj, legénykedik, legorombít, legyaláz, léhás­kodik, lehazudik, lehazudtol, lehív, lehívat, léhul, lehurrog, leint, leír, lekáderez, lekap, lekezel, lekiált, lekiabál, lekicsinyel, leközöl, lekurrog, lelkendez, lel­kendezik, lelkesedik, lelkesül, lemocskol, lemond, leócsárol, leordít, lepapol, lepa­rancsol, lepecsel, lepirít, lepirongat, lepocskondiáz, lerikolt, leszid, leszól, letárgyal, letilt, letol, letorkol, leüvölt, levezényel, locsog, lódít, lőréz, lükéz, lükézik, magasztal, magyaráz, magyarázkodik, makog, marakodik, megáld, megállapít, megátkoz, megbeszél, megbocsát, megcáfol, megdumál, megemlé­kezik, megemlít, megérdeklődi, megértet, megfegyelmez, megfogad, meggyaláz, meggyón, meghatároz, meghazudtol, meghív, meghívat, megidéz, megindokol, megint, megismétel, megmásít, megmond, megmondogat, megmossa fejét, megmukkan, megokol, meg­paran­csol, megpirongat, megpuhatol, megsúg, megszab, meg­szapul, meg­szédít, megszid, megszól, megszólal, megszólít, meg­szurkál, megta­nácskozik, megtárgyal, megtilt, megtiltat, megtrac­csol, megtréfál, megtudakol, megüzen, megvá­dol, megválaszol, megvall, meg­viccel, megvigasztal, megvilágít, meg­vitat, megzendít, megzsarol, mekeg, mellébeszél, méltat, méltányol, méltatlankodik, mente­gető­zik, mentegetődzik, menti magát, mocskol, mókázik, mond, mondókáz, mon­dogat, morog, morgoló­dik, motyog, motyorog, mukkan, mulat, mulatozik, nagyhangúskodik, nagyképűsködik, nagyzol, nagyot mond, nagyot szól, nekiordít, nekiordibál, nekiüvölt, nehezményez, neheztel, nógat, noszogat, nótázik, nyafog, nyaggat, nyámmog, nyavalyog, nyávog, nyekeg, nyekereg, nyekken, nyelvel, nyerít, nyifog, nyihog, nyik­kan, nyilatkozik, nyi­latkozatot ad, nyilatkozgat, nyilvánosságra hoz, nyivákol, nyivog, nyomja a sódert, óbégat, ócsárol, odabeszél, odadörgöl, odamond, odamordul, odaki­ált, odaordít, odarikolt, odasúg, odaszól, óg móg, okol, okoskodik, oktalankodik, okvetetlenkedik, okot vet, okát adja, okot ad, ordibál, ordít, ordítoz, ordítozik, óva int, öblöng, ömleng, őrjöng, összebeszél, összehív, összeszid, összeszólalkozik, össze-vissza beszél, ösztö­nöz, ösztökél, ötöl-hatol, pajzánkodik, panaszkodik, panaszol, panasszal él, panaszt emel, pa­pol, parancsol, parancsba ad, parancsolgat, parancsot ad, patáliát csap, pat­varkodik, pletykál, pletykálkodik, pletykázik, pletyizik, pletyózik, perpatvaroz, perel, per­lekedik, pirongat, pocskondiáz, po­fázik, pofátlankodik, pofátlanodik, pöröl, pörlekedik, prófétál, próféciát mond, pu­hatol, puhatolózik, puhatolódzik, pusmog, ráacsarog, rábeszél, rábőg, rábömböl, raccsol, rádörren, rádörög, rágalmaz, ráharsan, ráhivatkozik, ráhorkan, ráhördül, ráhurrog, rákiált, ráköszön, rákurjant, rá­mond, rámordul, ráordít, ráordibál, ráparancsol, rápirít, rárikolt, rári­vall, rászed, rá­szól, ráüvölt, rávall, rávezet, rávilá­gít, rávisz, rebeg, rebesget, ricsajoz, rigolyáz, rimánkodik, rikolt, rikoltoz, rikoltozik, riog, riogat, rivall, rosszall, rögeszméz, rusnyálkodik, rusnyít, sarkall, sápítozik, sejtet, serkent, sért, sérteget, siránkozik, sistereg, sóderol, só­hajtozik, sopánkodik, sorol, sóvárog, súg, sugall, súg-búg, sugdolózik, sugdolódzik, sugdos, sumákol, susárol, susmog, susmu­sol, susog, sustorog, sustyál, surrog, suttog, süketel, sürget, szabadkozik, szabályoz, szabódik, szajkóz, szájal, szájára vesz, szájaskodik, szamárkodik, számot ad, szapul, szavakba foglal, szavakba önt, sza­val, sza­vatol, szédít, szelle­meskedik, szentségel, szenveleg, szépeket mond, szépeleg, szid, szidalmaz, szitkozódik, szóba ejt, szóba ered, szóba esik, szóba hoz, szócsatázik, szól, szó­noklatot tart, szónokol, szópárbajoz, szópárbajt vív, szóra méltat, szószátyárkodik, szót emel, szót ejt, szót sza­porít, szót vált, szóval jelez, szóvá tesz, szőröz, szövegel, szurkál, szurkáló­dik, szutyongat, taglal, tájékoztat, tanácsol, tanácsot ad, tanácskozik, tanakodik, ta­núsá­got tesz, tanúbizonyságot tesz, tanúsít, tárgyal, társalog, társal­kodik, tereferél, terjeszt, teszi a szépet, tilt, tiltakozik, tisztáz, titkol, titkolózik, tódít, torzsalkodik, töm­jénez, traccsol, trécsel, tréfál, tréfálkozik, tudakol, tudakolózik, tuda­kolódzik, tudakozódik, tudat, tudatosít, tudósít, túloz, túllő a célon, túltárgyal, udvarol, ugat, utal rá, utálattal szól, utasít, utasítgat, útbaigazít, üvölt, üvöltözik, üzen, üzenget, üzenetet küld, űzi eszét, vádaskodik, vádol, vakkant, vakog, válaszol, választ ad, vall, vallat, vallatózik, vartyog, véd (ügyvéd), vél, vélekedik, véleményez, véleményt mond, véleményt kifejt, vesze­kedik, veszekszik, vetekedik, ve­tekszik, vezényel, viccel, viccelődik, vic­cet mond, vigasztal, vigasztalgat, vigaszt nyújt, vikotál, vikotázik (sóvidéki tájsz.), viszálykodik, viszályt kelt, viszályt gerjeszt, visszabeszél, vissza­felesel, visszahív, visszakiált, visszakiabál, visszaköszön, visszamond, vis­szaordít, visszaszól, visszaszólít, visszaparancsol, visszapofázik, visszarikolt, visszaüvölt, visszaüzen, visszazavar, visszhangzik, vitába száll, vi­tat, vitát indít, vitatkozik, vitázik, zagyvál, zaklat, zajong, zavar, zavarog, zenebonáz, zenebonázik, zendít, zendül, zeng, zenge­dez, zengedezik, zokszót hallat, zöng, zörög, zúg, zúgo­lódik, zsarol, zsarnokoskodik, zsémbel, zsémbeskedik, zsémbelődik, zsi­bong, zsinatol, zsinatoz, zsi­vajog, zsivajoz, zsong, zsörtölődik.

 

A gondolat fogalma, ami abban kimondatlanul végbemehet:
ábrándozik, aggódik, álmodik, álmodozik, álmot sző, átérez, átér­telmez, átértékel, átgondol, átmérlegel, átszellemül, áttervez, bánkódik, bátorkodik, bátorodik, bátortalanodik, becsül, bemér, be­legondol, beleképzel, beleszámít, beszámít, betervez, bízik, bizako­dik, bizonytalankodik, bölcselkedik, búsong, búsul, búslakodik, elábrándozik, elbátortalanodik, elbizakodik, elbizonytalanodik, elbölcselkedik, elelmélkedik, elemészti magát, elgondol, elgondolko­dik, elgondolkozik, elgyávul, elhisz, elítél, elképzel, elkeseredik, elméláz, elmélkedik, elmereng, előérez, elrágódik, elrémül, elréved, elréve­dezik, elrévül, elszámít, elszámol, eltépelődik, eltervez, eltöpreng, el­tűnődik, emésztődik, eszesedik, eszmél, eszményít, érez, ért, értelmez, értékel, érzékel, észbe kap, észlel, felbátorodik, felbecsül, felértékel, felfog, felháborodik, fellelkesül, feltételez, fél, fontol, fontolgat, fontolóra vesz, gondol, gondolkodik, gondolkozik, gyanakszik, gyanakodik, gyanít, gyanúsít, gyávul, gyűlöl, habozik, háborog, határozatlankodik, hisz, hitetlenkedik, húzódozik, húzódzkodik, ideképzel, idegenkedik, idegondol, ihlet, ingadozik, irtózik, ismer, iszonyodik, képzel, képzeleg, képzelődik, kesereg, kiábrándul, kiagyal, kieszel, kiérez, kiért, kiértelmez, kiértékel, kifőz, kiforral, kigondol, kiismer, kiokosodik, kiötöl, kisüt, kiszámít, kitervel, latol, latolgat, lebecsül, leértékel, lelkesül, lenéz, megbátorodik, megbecsül, megbízik, megeszesedik, megérez, meg­ért, megfontol, meggondol, meggyanít, meggyanúsít, megihlet, megítél, meglatol, megfontol, megokosodik, megrág, megsejt, meg­tervez, megvet, méláz, mélázik, mereng, mér, mérlegel, odagondol, odaképzel, ódzkodik, okoskodik, okosodik, óvakodik, ötöl, ötlik, ötletez, ráérez, rágódik, rágondol, rágyanít, rátervez, remél, reménykedik, rémeket lát, retteg, réved, révedezik, rühell, sejdít, sejt, sejtelmez, sóvárog, sugall, sugalmaz, számít, számítgat, számol, számolgat, szomorkodik, szomorodik, tépelődik, tétovázik, töpreng, töri fejét, tud, tűnődik, undorodik, utál, utálkozik, végiggondol, vél, vergődik, viszolyog, vonakodik, zokon vesz.

 

És a gondolatot jellemző, minősítő kifejezések:
alamuszi, aljas, alattomos, álnok, áruló, átcikázó, átcsillanó, átfutó, átnyilalló, átsajduló, átsu­hanó, átvillanó, balga, balgatag, bántó, bátor, bátorító, becstelen, belenyilalló, bele­sajduló, biztató, bölcs, boldogító, bús, buzdító, csábító, csalárd, csalfa, cseles, csodálatos, dagályos, démoni, elbátortalanító, elbódító, elbúsító, ellenséges, elragadó, elrejtett, el-suhanó, elszomorító, elviselhetetlen, fájdalmas, felcsillanó, felderengő, felháborító, felemelő, felélénkítő, felmagasztosuló, felmerülő, felötlő, felpezsdítő, félrevezető, fel­rémlő, felröppenő, felsejlő, felserkentő, felüdítő, felvillanó, felve­tődő, fennkölt, fenséges, fondorlatos, förtelmes, fura, furcsa, galád, gátlástalan, gaz, gonosz, gyalázatos, gyászos, gyáva, gyilkos, háborodott, határozott, higgadt, hirtelen, hitvány, homályos, izgalmas, izgató, jó, józan, júdási, kiábrándító, komor, ködös, kusza, kuszált, lehangoló, lesújtó, letaglózó, magasztos, magasröptű, magával ragadó, mámorító, megcsillanó, megejtő, megnyerő, megtévesztő, megváltó, megvillanó, merész, nagyszerű, okos, oktalan, oktondi, ordas, ördögi, örömteli, őrjítő, összekuszált, ösztönző, pazar, pompás, ragyogó, ravasz, rejtett, rémítő, rendezetlen, rossz, sátáni, serkentő, sötét, sunyi, szárnyaló, szennyes, szívmelengető, szomorú tétova, undorkeltő, üdvös, üdvözítő, vakmerő, vérforraló, vérlázító, visszarettentő, visszataszító, zavaró, zavaros, zilált, zordon, zűrös, zűrzavaros, zsarnoki, zsivány, zsongó.

Hozzászólások

Hozzászólások

A Szerzőről

Gábor Balogh

2013-ban hoztam létre a hollandiai magyarok facebook csoportját, és a www.hollandiaimagyarok.nl-t amely gyorsan kinőtte magát és mára hollandia legnagyobb magyar közösségévé vált. A célom az itt élő, vagy ide készülő honfitársaim informálása, és felkészítése az itteni életre.

Tickets

Családi Nap 2019 Videó